Eco Voltaika, ul. Kolejowa 5a, 29-100 Włoszczowa

Aktualności

Net-billing 2022 – nowe zasady rozliczania energii dla prosumentów

Eco Voltaika


Nowy system rozliczania tj. net-biling został zaprezentowany i zatwierdzony w życie na mocy ustawy w bardzo szybkim tempie.
W ramach konsultacji społecznych prowadzona była zagorzała dyskusja wśród zwolenników i przeciwników przyszłych zmian w prawie energetycznym. Ostatecznie przeforsowana została wersja lobbowana od początku przez przedstawicieli rządu.
Jakie jednak konsekwencje przynosi nowelizacja ustawy o OZE? Czy zmiany będą korzystne dla Prosumentów?


Co się zmieniło w systemie rozliczania energii elektrycznej w Polsce od 1 kwietnia 2022?

Wprowadzono nowy termin tj. net billing.
Oznacza on formę rozliczania energii na zasadzie kosztowej tj. kupna i sprzedaży. Doprecyzowując, prosumenci będą zobowiązani sprzedawać nadwyżki wyprodukowanej energii elektroenergetycznej po określonej giełdowej cenie rynkowej (średnia miesięczna stawka z Rynku Dnia Następnego).
Jednocześnie za pobraną energię będą oni płacić jak pozostali klienci danego Zakładu Energetycznego, tj. zgodnie z obowiązującą taryfą.

Zaznaczyć należy, że w tym samym czasie w Polsce funkcjonować będą dwie grupy odbiorców energii.

 • Pierwsza grupa będzie podlegała staremu systemowi opustów i bilansowania, tzw. net-meteringu, zagwarantowanego przez ustawę na kolejne 15 lat. Bilansowanie to będzie rozliczane w kWh (kilowatogodzinach)
 • Druga grupa to nowi prosumenci przyłączeni do sieci od 1 kwietnia 2022 w ramach systemu net billing (kupno-sprzedaż prądu). Rozliczanie to będzie rozliczane kosztowo tj. w złotówkach


Prosumentami na nowych zasadach net-billingu mogą zostać:

 • osoby fizyczne,
 • przedsiębiorcy, pod warunkiem, że wytwarzanie energii elektrycznej z PV nie będzie stanowiło przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej.,
 • rolnicy, sadownicy, hodowcy (osoby fizyczne),
 • sektor finansów publicznych,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe.


Zasady rozliczania energii w systemie net-biling

Na potrzeby systemu Net-billing stworzono pojęcie „Depozytu Prosumenta”. Będą tam trafiać pieniądze ze sprzedaży nadwyżek energii z mikroinstalacji fotowoltaicznej i pozostaną tam przez okres 12 miesięcy.
Z tych zgromadzonych środków prosument będzie mógł regulować opłaty za pobraną i zużytą energię elektryczną.
Pozostałe środki w depozycie, które nie będą wykorzystane, zostaną wypłacane prosumentom. Ustawodawca wprowadził jednak ograniczenie wypłacanej kwoty, aby w ten sposób zabezpieczyć się przed ewentualnym celowym przewymiarowaniem instalacji fotowoltaicznych i nadprodukcją prądu w celach zarobkowych. Dlatego też wspomniana wypłacana po roku kwota nie będzie wyższa niż 20% wartości prądu wprowadzonego do sieci w określonym miesiącu (liczona od daty wprowadzenia energii).

Sprzedaż nadwyżek energii przez prosumenta będzie liczona po średniej cenie z rynku hurtowego z poprzedniego miesiąca (Towarowa Giełda Energii), a od połowy 2024 roku - po średniej cenie godzinowej.

Warto zaznaczyć, że w okresie 01.04.2022 – 30.06.2022 obowiązuje przejściowy system opustów (net-metering). Net-billing w opisanej powyżej formie realnie będzie funkcjonował od 1.07.2022r.

Podsumowanie zasad net-billingu w Polsce:

 • Nadwyżki energii wyceniane po cenie rynkowej
 • Cena energii pobranej z sieci liczona po stawce detalicznej (zgodnie z taryfą operatora)
 • Do rozliczeń będzie służyć tzw. depozyt prosumenta
 • Na wykorzystanie w ujęciu kosztowym wyprodukowanej energii będzie 12 miesięcy. 20% niewykorzystanych nadwyżek energii z każdego miesiąca zostanie wypłacona.
 • Sprzedaż nadwyżek energii z PV nie będzie objęta podatkiem VAT ani PIT

 

Czy rozbudowa instalacji fotowoltaicznej wpływa na system rozliczania energii elektrycznej?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, że w sytuacji rozbudowy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej (czyli założonej przed 1 kwietnia 2022 roku ), obowiązującym z urzędu dla prosumenta systemem rozliczeń jest system opustów (bilansowania w kWh na starych zasadach).
Należy jednak pamiętać o obowiązku poinformowania Zakładu Energetycznego o zmianie mocy zainstalowanej w mikroinstalacji w terminie do 14 dni. Niewywiązanie się z tego obowiązku wiąże się z karą administracyjną w wysokości 1000 zł (art. 20 ust. 2 pkt 2 Ustawy o odnawialnych źródłach energii).

Czy fotowoltaika się opłaca w nowym systemie net-billing?

Inwestorzy planujący montaż instalacji fotowoltaicznej mają uzasadnione obawy w kontekście opłacalności planowanej inwestycji. Analizy jednak wskazują, że różnica między nowym i starym systemem rozliczeń nie będzie tak duża jak się początkowo obawiano. Wiele zależy od sposobu wykorzystania energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych w gospodarstwie domowym lub firmie.

Podstawową kwestią jest cena, po której Zakład Energetyczny będzie kupował od Prosumenta nadwyżki energii.
Im wyższa rynkowa stawka za energię, tym system staje się bardziej korzystny.

Kolejny ważny element to wykorzystanie magazynów energii lub ciepła.
Urządzenia te wspomagają w bardzo istotnym stopniu autokonsumpcję prądu, zmniejszając tym samym ilość energii przekazywanej do sieci.

Opłacalność inwestycji zwiększają w znacznym stopniu dotacje m.in. z programu Mój Prąd. Po zmianach w grudniu 2022 dofinansowanie może wynieść łącznie nawet 26000 zł! Więcej informacji TUTAJ.
Dodatkowo skorzystać można z ulgi termomodernizacyjnej (odliczenia od podatku dochodowego). Więcej informacji TUTAJ.

Światowa niepewność co do dostaw i cen paliw kopalnych jak gazu, ropy czy węgla, wymuszają wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii.
Dla Prosumentów posiadanie swojej przydomowej elektrowni fotowoltaicznej z akumulatorami zabezpiecza ich energetycznie od przerw w dostawach prądu. Ponadto fotowoltaika w połączeniu np. z pompą ciepła pozwala poczuć się względnie bezpieczniej w swoim domu lub firmie, ograniczając tym samym znacznie koszty ogrzewania.

Wadą Net-billingu jest trudność łatwego oszacowania korzyści finansowych wynikających z tego systemy rozliczeń. Wpływa na to zmienna średnia cena energii w każdym miesiącu, a od 2024 roku nawet w każdej godzinie. Niemniej jednak fotowoltaika i magazyny energii wydają się jedną z najbardziej opłacalnych inwestycji na chwilę obecną.

Okres zwrotu z zaangażowanych środków finansowych zależy od zastosowanych urządzeń, stopnia rozbudowy i autokonsumpcji.
Można szacować, że przy skorzystaniu z dofinansowań fotowoltaika w wielu przypadkach zwróci się w czasie 4-6 latach. Czas ten należy jednak wyliczyć indywidualnie dla każdego gospodarstwa domowego lub firmy z uwagi na wielość zmiennych czynników wpływających na ten stan rzeczy.


W przypadku zainteresowania się instalacją fotowoltaiczną pracownicy firmy Eco Voltaika z Włoszczowy z zaangażowaniem podejmą się wnikliwych analiz Państwa sytuacji energetycznej w domu lub firmie i zaproponują najkorzystniejsze rozwiązanie.

Masz pytania?
Potrzebujesz pomocy?

Tel: +48 508 450 380
Tel: +48 798 194 330
e-mail: zapytania@ecovoltaika.pl

Powrót